2012-08-16
Wartości szacunkowe i ich zmiany wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Kolejnym wątkiem poruszanej wcześniej tematyki, związanej z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 7, są wartości szacunkowe i ich zmiany ujęte w części IV Standardu.

 

Wśród siedemnastu nowych definicji, jakie podaje nam Standard znajdują się także dwie w odnoszące się do tematyki ustalania wartości szacunkowych:

 • Wartość szacunkowa – to przybliżone kwoty pieniężne przyjęte przez jednostkę do wyceny określonych składników aktywów lub pasywów, bądź przychodów i kosztów wobec niemożności dokładnej ich wyceny.

 • Zmiana wartości szacunkowych – zweryfikowanie wartości szacunkowych w przypadku pozyskania nowych informacji będących podstawą dokonanych szacunków, lub zdobycia większego doświadczenia. Weryfikacja szacunków nie odnosi się do poprzednich okresów, jest natomiast skutkiem oceny bieżącej sytuacji oraz oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych lub obowiązków związanych z pozycjami w sprawozdaniu finansowym. Nie są to korekty błędów ani zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

 

Wartości szacunkowe ustala się na podstawie wiarygodnych informacji oraz przy zastosowaniu najbardziej właściwych, w danych warunkach, metod szacunku. Co ważne, Standard pozwala nam tutaj kierować się własnym osądem i zdrowym rozsądkiem.

 

Przedmioty co do których możemy ustalić wartości szacunkowe podczas sporządzania sprawozdania finansowego, według Standardu to:

 • okresy użytkowania podlegających amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa,

 • należności, których ściągalność jest wątpliwa,

 • zapasy wyceniane w cenach sprzedaży netto wobec utraty przez nie przydatności gospodarczej dla jednostki,

 • aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

 • rezerwy na zobowiązania i traktowane na równi z nimi bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, np. rezerwy na  świadczenia pracownicze, rezerwy na straty z tytułu transakcji gospodarczych w toku (w tym na skutki toczącego się postępowania sądowego, z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń), 

 • koszty wytworzenia długoterminowych, niezakończonych usług,

 • wartość godziwa np. nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, aktywów i zobowiązań finansowych.

 

Zmiany wartości szacunkowych

Może być tak, że wartości szacunkowe będą wymagać okresowej weryfikacji ze strony Spółki ponieważ:

 • zmieniły się okoliczności będące podstawą dokonanych szacunków,

 • jednostka uzyskała dodatkowe informacje, które wcześniej nie były jednostce znane, lub

 • jednostka nabrała większego doświadczenia gospodarczego i jest w stanie bardziej precyzyjnie określić założenia na przyszłość.

 

Wg Standardu jeżeli ww. przesłanki wystąpiły w Spółce to musimy taką weryfikację przeprowadzić nie później niż na dzień bilansowy danego roku obrotowego.

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę iż zmiana wartości szacunkowych nie stanowi zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, gdy:

 • zmianie ulegają wartości szacunkowe lub stosuje się szacunki do wyceny aktywów wykazywanych dotąd w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, ewentualnie pomniejszonych o dokonane odpisy wobec utraty przez nie wartości,

 • następuje zastąpienie wartości godziwej skorygowaną ceną nabycia lub ceną nabycia, w razie niemożności wiarygodnego ustalenia wartości godziwej.

 

Zmianą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, jest natomiast zmiana przyjętych zasad wyceny (np. materiałów w cenie zakupu zamiast w cenie nabycia) lub zmiana metody wyceny rozchodu zapasów (np. pierwsze weszło pierwsze wyszło zamiast metodą cen przeciętnych).

 

Standard wskazuje nam iż jeśli napotykamy trudności w odróżnieniu zmian wartości szacunkowych od zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, przyjmuje się, że nastąpiła zmiana wartości szacunkowych.

 

Pamiętajmy iż, wszystkie skutki zmian wartości szacunkowych muszą być ujęte w księgach rachunkowych i ujawnione w sprawozdaniu finansowym prospektywnie tj. odnosząc je odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego, lub na kapitał własny:   

 • roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana, jeżeli zmiana dotyczy tylko tego roku,

 • roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana i lat przyszłych, jeżeli zmiana dotyczy wszystkich tych okresów,

w zależności od tego co stanowią przepisy o rachunkowości.

 

W tym miejscu należy się wyjaśnienie czym jest podejście prospektywne. Cytując za Standardem, podejście prospektywne to zastosowanie zmienionych:

 • zasad (polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym ta zmiana miała miejsce,

 • wartości szacunkowych od dnia dokonania ich zmiany za wyjątkiem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy.

 

W przypadku podejścia prospektywnego nie przekształca się danych porównawczych, dlatego zmiany wartości szacunkowych przy zastosowaniu podejścia prospektywnego, nie wymagają przekształcenia danych porównawczych.

 

Na koniec należy dodać, iż w przypadku wprowadzenia do sprawozdania finansowego zmian wartości szacunkowych, w ust. 1 i 2 oraz 9 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, musimy zamieścić wyjaśnienia dotyczące:

 • rodzaju, przyczyny i kwoty zmiany wartości szacunkowych, które wywołują skutki w bieżącym roku obrotowym i/albo według przewidywań wywołają skutki w kolejnych latach obrotowych, lub

 • braku możliwości ujawnienia liczbowych skutków zmian wartości szacunkowych dotyczących przyszłych okresów, jeżeli określenie tych skutków nie jest praktycznie wykonalne.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy skomentuj.
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl