2012-08-17
Poprawianie błędów w sprawozdaniu finansowym wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Dziś poruszymy temat zawarty w dziale V Krajowego Standardu rachunkowości – poprawianie błędów.

 

Na początku istotna definicja odnosząca się do tego rozdziału:

 

Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych to pominięcia lub nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostki za poprzedni rok bądź wcześniejsze lata obrotowe, powodujące istotne zniekształcenie danych sprawozdawczych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata, w wyniku którego sprawozdania te nie mogą być uznane za jasno i rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

 

Błędy takie są wynikiem nieuwzględnienia lub niewłaściwego uwzględnienia wiarygodnych informacji które były dostępne w momencie zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych za te lata, co do których można by zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane i uwzględnione w toku sporządzania tych sprawozdań finansowych.

 

Wynikają one najczęściej z pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad (polityki) rachunkowości, niedopatrzeń, mylnej interpretacji zdarzeń, bądź oszustw.

 

Błędy są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego przez jego użytkowników. Istotność błędu uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym o istotności może być zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników.

 

Wg Standardu każda jednostka powinna korygować wszelkie wykryte błędy niezależnie od tego, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych.

 

Następujących zdarzeń nie zalicza się jako korekty błędów:

 • zmiany wartości szacunkowych, które z natury rzeczy są pewnymi przybliżeniami i wymagają aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji, na przykład:
  • zwiększenia lub zmniejszenia kwoty rezerwy na zobowiązania wynikające ze zmiany prawdopodobieństwa niekorzystnego wyroku kończącego proces sądowy przeciwko jednostce,
  • zmiana stawek amortyzacyjnych środków trwałych na skutek zmiany uprzednio ustalonego okresu użytkowania,
  • zmiana wysokości odpisów aktualizujących wartość składnika aktywów na skutek pojawienia się nowych informacji,
 • skutki zmiany przyjętej zasady (polityki) rachunkowości, spowodowanej zmianą przepisów o rachunkowości lub dokonanej z inicjatywy jednostki (np. zmiana metody wyceny zapasów z ceny nabycia na cenę zakupu, metody ustalania wartości rozchodów z cen przeciętnych na pierwsze weszło pierwsze wyszło),
 • skutki zdarzeń, o których jednostka nie mogła wiedzieć, mimo zachowania należytej staranności, i w związku z tym nie miała możliwości uwzględnienia ich w poprzednich rocznych sprawozdaniach finansowych (np. korzystne lub niekorzystne dla niej wyroki sądowe, zmiana orzecznictwa sądowego w bieżącym okresie w odniesieniu do interpretacji przepisów podatkowych stosowanej przez jednostkę w poprzednich okresach).

 

Sposób ujmowania w księgach rachunkowych i ujawniania w sprawozdaniu finansowym skutków korekty błędów.

 

Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym:

 • wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego - koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.
 • wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za istotne w rozumieniu pkt. 5.5 Standardu, wymagają korekty w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego.

 

Skutki błędów, które zostały uznane za nieistotne ujmuje się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego.

 

Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych:

 • wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok - koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

 

Bardzo ważne jest aby przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, ocenić, czy błędy miały istotny wpływ na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych, czy też nie.

 

Ocena istotności wymaga łącznego rozpatrzenia skutków wszystkich wykrytych błędów - nawet gdyby każdy z nich z osobna był nieistotny, łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego. 

 

Należy pamiętać, że korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne, mają wpływ odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości.

 

Korekty błędów uznanych za istotne a popełnionych w poprzednich latach obrotowych, podmiot:

 • ujmuje w kapitale własnym i wykazuje jako zysk (stratę) lat ubiegłych, lub w innej pozycji kapitałów własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości,
 • wykazuje w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału własnego, jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania,
 • przekształca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego, wyjąwszy przypadki, gdy jest to praktycznie niewykonalne.

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia w ust. 5 pkt 1, powinny zawierać następujące informacje dotyczące korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych:

 • rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach,
 • kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich,
 • kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych porównawczych.

 

Jeżeli ustalenie skutków korekt jest praktycznie niewykonalne, a co za tym idzie podmiot nie może przygotować porównywalnych danych w sprawozdaniu finansowym (zastosować podejścia retrospektywnego), to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 5 pkt 1, podmiot wskazuje na sam fakt popełnienia błędu w poprzednich latach obrotowych oraz podaje, na czym on polegał i powody braku możliwości dokonania wiarygodnego szacunku korekt.

 

Podejście retrospektywne uznaje się za praktycznie niewykonalne wtedy, gdy jednostka nie może go zastosować, mimo podjęcia racjonalnych wysiłków i czynności, aby to uczynić. Ma to miejsce, w przypadku gdy:

 • skutek retrospektywnego podejścia nie jest możliwy do ustalenia, 
 • takie działanie wymaga przyjęcia założeń, co do intencji kierownika jednostki w minionym okresie,
 • takie działanie wymaga przeprowadzenia istotnych szacunków a nie jest możliwe obiektywne wyodrębnienie z posiadanych danych takich informacji na temat szacunków, które:
 • potwierdzają warunki według stanu na dzień, na który wartości te mają być wycenione, ujęte lub ujawnione,
 • mogłyby być dostępne w momencie, gdy sprawozdanie finansowe za ten rok zostało sporządzone,
 • wymagałoby to poniesienia kosztów niewspółmiernych do korzyści,
 • nie jest możliwe ustalenie wpływu zmienionych zasad (polityki) rachunkowości na informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata obrotowe,
 • nie jest możliwe ustalenie na początek bieżącego roku obrotowego łącznego wpływu zmienionych zasad (polityki) rachunkowości na informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych za wszystkie poprzednie lata obrotowe.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy skomentuj.
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl