2012-09-18
Leasing zwrotny – ujęcie w księgach rachunkowych

Rachunkowość UoR/PSR

Kryzys gospodarczy skłania przedsiębiorców do rezygnacji z inwestycji. Jest też niezwykle prawdopodobne, że wielu z nich, zostanie zmuszonych do podejmowania trudnych decyzji. Banki wciąż zaostrzają kryteria przyznawania kredytów a ci z przedsiębiorców, którzy zbyt późno zastopowali inwestycje oraz firmy znajdujące się na takim etapie rozwoju, w jakim dofinansowanie jest niezwykle istotną sprawą – znalazły się w impasie. Jednym ze sposobów poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, może być leasing zwrotny. Jest to temat trudny dla wielu przedsiębiorców, którzy często nie potrafią dostrzec, jasnych korzyści wynikających z tego typu leasingu.

 

Leasing zwrotny czy kredyt?

Kredyt jest prostszym rozwiązaniem niż leasing zwrotny, jednak nie każdy przedsiębiorca może uzyskać kredyt bankowy. Przed udzieleniem kredytu banki wymagają przedstawiania dokumentów księgowych, mających zaświadczyć o sytuacji finansowej firmy. Dla banków istotne są wyniki finansowe – czyli liczby. Przedsiębiorca, którego zyski się zmniejszyły a także taki, który ponosi straty, nie jest dobrym partnerem dla banku, ponieważ według dokumentacji, jego niewypłacalność jest tylko kwestią czasu. Brak środków na działalność bieżącą, to problem wielu przedsiębiorców, leasing zwrotny może być dobrym rozwiązaniem na przejściowy kryzys. Należy jednak podkreślić, że to do przedsiębiorcy należy ocena ryzyka, jakie podejmuje.

 

Czym jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny polega na sprzedaży środka trwałego, którym dysponuje dane przedsiębiorstwo, firmie zajmującej się leasingiem i podpisanie z tą firmą umowy o leasing, której przedmiotem jest wcześniej sprzedany środek trwały.

 

Warunki leasingu zwrotnego.

Firmy zajmujące się leasingiem zwrotnym zazwyczaj wyznaczają minimalną wartość środka trwałego, jaki decydują się nabyć. Minimalną kwotę wyznacza leasingodawca, jednak zwykle nie jest ona niższa niż 15 000 PLN. Warunki usługi leasingu są takie same, jak w przypadku innych umów tego typu. Przy wycenie środka trwałego, który został skierowany do sprzedaży, bierze się jednak pod uwagę jego wartość rynkową a nie wartość księgową.

 

Korzyści z leasingu zwrotnego.

Na pierwszy rzut oka korzyści z takiej transakcji są oczywiste. Uwalnia się środki finansowe pozwalające na prowadzenie bieżącej działalności, jej rozpoczęcie, rozwój firmy a także kolejne inwestycje. Po zakończeniu okresu leasingu, można sprzedane środki trwałe ponownie wykupić. Dzięki leasingowi zwrotnemu, na tyle poprawia się sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, że może ono starać się o kredyt bankowy.

 

Niebezpieczeństwa leasingu zwrotnego.

Nie da się ukryć, że mimo wielu zalet leasing zwrotny ma także wady. Oceniając ryzyko inwestycji często popełnia się błędy, biorąc pod uwagę jedynie własne zdolności, potrzeby i nasycenie rynku oraz opierając swoje decyzje na statystykach. Ryzyko związane z leasingiem zwrotnym (szczególnie jeśli leasing dotyczy nieruchomości), jest na tyle duże, że warto gruntownie przeanalizować temat. Leasing zwrotny jest kosztowny i należy się na niego decydować jedynie wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Jest to jednak rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy jaka prowadzi.

 

Leasing zwrotny w praktyce.

Przedmiotem leasingu może być każda część majątku trwałego przedsiębiorstwa, która podlega amortyzacji.

 

Ocena wartości części składowej majątku przedsiębiorstwa.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, podstawowym świadectwem, jakiego wymagać będzie leasingodawca od leasingobiorcy, jest wycena rzeczoznawcy majątkowego. Ponieważ rzeczoznawca sporządza wycenę, w oparciu nie tylko o stan i wygląd nieruchomości, ale także o ceny rynkowe, taka wycena jest najbardziej rzetelna. Koszt usługi rzeczoznawcy ponosi przyszły leasingobiorca.

 

Przykład:

Lokal usługowy został nabyty za cenę – 250 000 PLN

Do tej pory umorzono - 30 000 PLN

Wartość księgowa wynosi – 220 000 PLN

 

Tymczasem rzeczoznawca majątkowy wycenił lokal na 200 000 PLN i na taką właśnie kwotę można będzie podpisać umowę leasingu.

 

Ujęcie w księgach rachunkowych leasingu zwrotnego.

W ustawie o rachunkowości nie istnieją przepisy odnoszące się do leasingu zwrotnego. Jednostki powinny więc korzystać z przepisów prawnych, zawartych w następujących dokumentach: KSR nr 5 oraz dziale „Leasing” – MSR nr 17. Ujęcie operacji sprzedaży i leasingu zwrotnego w księgach, uzależnia się od rodzaju leasingu.

 

KSR nr 5 wyróżnia dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Standard podaje ich następujące definicje:

  • leasing finansowy – jest to umowa leasingu, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3. ust. 4 Ustawy. Przedmiot umowy leasingu finansowego jest zaliczany do  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomości i prawa u korzystającego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
  • leasing operacyjny – jest to umowa leasingu inna niż umowa leasingu finansowego. Przedmiot umowy leasingu operacyjnego jest zaliczany do  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa u finansującego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

 

Ważną definicją, jaką zawiera KSR nr 5, jest także definicja momentu rozpoczęcia leasingu i momentu rozpoczęcia okresu leasingu:

  • Moment rozpoczęcia leasingu - jest to wcześniejsza z dwóch dat: daty zawarcia umowy leasingu lub daty zobowiązania się stron umowy do przestrzegania zasadniczych postanowień umowy leasingu. W momencie rozpoczęcia leasingu umowa – zależnie od jej postanowień – jest klasyfikowana do leasingu finansowego albo leasingu operacyjnego.
  • Moment rozpoczęcia okresu leasingu – jest to data, od której korzystającemu przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Jest to zarazem data początkowego ujęcia w księgach rachunkowych stron umowy leasingu skutków jej zawarcia (tj. ujęcia aktywów, zobowiązań, przychodów lub kosztów z tytułu leasingu).

 

Jeśli decydujemy się na leasing finansowy a kwota uzyskana ze sprzedaży środka trwałego jest wyższa lub niższa od wartości bilansowej to uzyskaną nadwyżkę lub niedobór (o ile jest istotna) rozliczamy w czasie proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingowej. W dokumentach księgowych za moment uzyskania przychodu uznaje się dzień sprzedaży środka trwałego. W księgach rachunkowych zyski lub straty rozliczane w czasie, powinno się ująć następująco: straty w rozliczeniach międzyokresowych czynnych w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi zaś zyski w biernych rozliczeniach międzyokresowych w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi. Należy pamiętać, o tym aby prezentacyjnie nie kompensować ich wraz z kosztami leasingu.

 

Jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu operacyjnego, a transakcja sprzedaży została przeprowadzona przy zastosowaniu cen odpowiadających wartości rynkowej przedmiotu leasingu (co dotyczy ceny sprzedaży i opłat leasingowych), to ewentualne zyski lub straty ze sprzedaży przedmiotu leasingu wpływają nam na wynik finansowy okresu sprzedaży. Jeżeli jednak poniesioną na sprzedaży przedmiotu leasingu stratę rekompensują przyszłe opłaty leasingowe, niższe od rynkowych, to stratę powinno się rozliczyć w czasie podobnie jak w przypadku leasingu finansowego przez okres trwania umowy leasingu. Rozliczyć tą stratę należy poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe i koszty działalności operacyjnej w których prezentowane są koszty opłat leasingowych (uwaga – nie rozliczamy tych strat poprzez pozostałe koszty operacyjne tak jak ma to miejsce w leasingu finansowym). O ile – na odwrót – cena sprzedaży przewyższa wartość rynkową przedmiotu leasingu, to kwotę przekraczającą wartość rynkową rozlicza się w czasie przez okres trwania leasingu, odpowiednio rozliczając opłaty leasingowe tj. pomniejszając je w RZIS o uzyskaną nadwyżkę ze sprzedaży aktywu.

 

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy skomentuj.
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl