2012-07-14
Czy kierownik jednostki może się uwolnić od odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości?

Rachunkowość UoR/PSR

Kierownik jednostki nie może się uwolnić od odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Mimo to, z oczywistych względów prowadzenie księgowości powierza się innym osobom - np. pracownikowi zatrudnionemu w danej jednostce albo osobie z zewnątrz, która spełnia wymagania wynikające z art. 76a uor, tj. ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2012-07-15
Kiedy spółka może dokonać aktualizacji wyceny środka trwałego?

Rachunkowość UoR/PSR

Spółka nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia aktualizacji wyceny środka trwałego. Przeprowadzenie aktualizacji bez podstawy prawnej, stanowiłoby naruszenie przepisów uor.
W przypadku opisanym w pytaniu, środek trwały

2012-07-17
Prezentacja w bilansie podwyższenia kapitału zakładowego niezarejestrowanego do dnia bilansowego

Rachunkowość UoR/PSR

Wspólnicy spółki z o.o. w czerwcu 2012 r. wnieśli wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego. Do 30 czerwca 2012 r., czyli do dnia bilansowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego nie została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy i w związku z tym często pojawiało się pytanie - w jakiej pozycji sprawozdania finansowego należy wykazać niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego?

2012-07-25
Przyjęto Krajowy Standard Rachunkowości nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

W dniu 3 lipca 2012 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości nr 7: „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Dokument sprowokował dyskusję w środowisku księgowych. Wielu liczyło na to, że Standard będzie pewnym przełomem, dlatego zachowawczy charakter uchwały nieco rozczarował.

2012-08-10
Ujęcie w księgach i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Dziś wracamy do tematu nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7, koncentrując się na aspekcie obejmującym zdarzenia po dniu bilansowym oraz ujęciu ich w księgach a także sprawozdaniach finansowych. Zdarzenie te opisuje dział VI KSR.

2012-08-14
Porównywalność sprawozdania finansowego wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Ponownie powracamy do tematyki Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7, tym razem koncentrując się na dziale VII:

 

Zasady prezentacji danych, zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego

W standardzie zauważono rzecz oczywistą, że użyteczność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych (chodzi tu o dane liczbowe i słowne) wzrasta, gdy użytkownik sprawozdania może dane zestawić i porównać z danymi za poprzedni rok obrotowy Art. 46, art. 47, art. 48a i art. 48b ustawy o rachunkowości zobowiązuje jednostki do przedstawienia w bilansie sytuacji majątkowej i finansowej na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy, a wynik finansowy  w rachunku zysków i strat, zmiany kapitału własnego w zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz wpływy i wydatki w rachunku przepływów pieniężnych wykazać za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Z obowiązku przedstawiania danych za rok ubiegły zwolnione są jednostki, które powstały w bieżącym roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że nie mogą posiadać poprzednika, w którego prawa i obowiązki by weszły.

2012-08-16
Wartości szacunkowe i ich zmiany wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Kolejnym wątkiem poruszanej wcześniej tematyki, związanej z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 7, są wartości szacunkowe i ich zmiany ujęte w części IV Standardu.

2012-08-17
Poprawianie błędów w sprawozdaniu finansowym wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Dziś poruszymy temat zawarty w dziale V Krajowego Standardu rachunkowości – poprawianie błędów.

2012-09-18
Leasing zwrotny – ujęcie w księgach rachunkowych

Rachunkowość UoR/PSR

Kryzys gospodarczy skłania przedsiębiorców do rezygnacji z inwestycji. Jest też niezwykle prawdopodobne, że wielu z nich, zostanie zmuszonych do podejmowania trudnych decyzji. Banki wciąż zaostrzają kryteria przyznawania kredytów a ci z przedsiębiorców, którzy zbyt późno zastopowali inwestycje oraz firmy znajdujące się na takim etapie rozwoju, w jakim dofinansowanie jest niezwykle istotną sprawą – znalazły się w impasie. Jednym ze sposobów poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, może być leasing zwrotny. Jest to temat trudny dla wielu przedsiębiorców, którzy często nie potrafią dostrzec, jasnych korzyści wynikających z tego typu leasingu.

2012-09-25
Zakładowy Fundusz Socjalny w pytaniach i odpowiedziach

Rachunkowość UoR/PSR

Spółka zatrudnia 45 pracowników. Zła sytuacja Spółki zmusza nas do ograniczeń wydatków. Czy możliwe jest zawieszenie funduszu świadczeń socjalnych w przyszłym roku?

2012-10-05
Wycena operacji na rachunku walutowym

Rachunkowość UoR/PSR

Spółka zwróciła się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy właściwie wycenia wpływ należności w walucie obcej na rachunek walutowy oraz zapłatę zobowiązań w walucie obcej z tego rachunku wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji, a nie kursy bankowe.

2012-10-05
Terminy przedawnienia roszczeń

Rachunkowość UoR/PSR

Terminy przedawnienia roszczeń są uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego (K.c.). Artykuł 118 K.c. określają generalną zasadę, w myśl której termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń okresowych (np. odsetek) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Kodeks cywilny zawiera również przepisy szczególne, zawierające krótsze terminy przedawnienia.

2012-12-06
Likwidacja certyfikatu księgowego

Rachunkowość UoR/PSR

Ministerstwo Finansów zamierza znieść obowiązek posiadania certyfikatu księgowego. Ma to jednak dotyczyć wyłącznie osób ubiegających się o prawo do usługowego prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Obowiązek posiadania certyfikatu nie dotyczy głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

2013-12-15
Aktywa finansowe spółki – wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Rachunkowość UoR/PSR

Spółki często posiadają papiery wartościowe, które na dzień bilansowy należy

2014-07-09
Senat uchwalił poprawki do nowelizacji ustawy o rachunkowości

Rachunkowość UoR/PSR

Wprowadzenie nowelizacji ustawy o rachunkowości wynika z dostosowania przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Poprawki wprowadzone przez Senat umożliwią mikropodmiotom na sporządzanie znacznie skróconych sprawozdań finansowych.

ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl