2013-04-17
Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Podatki

Nieodpłatne przekazanie towaru jako czynność opodatkowana

 

Od 1 kwietnia 2013 r. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że nieodpłatne przekazanie towaru podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

2012-07-12
Czy odsetki do urzędu celnego są kosztami uzyskania przychodu?

Podatki

Kwoty odsetek zapłaconych na rzecz urzędu celnego z tytułu nieterminowej zapłaty czy to należności celnych, czy też innych należności publicznoprawnych, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

2012-10-10
Opcje menedżerskie – premia z odroczonym terminem opodatkowania

Podatki

Opcje menedżerskie są dla spółek korzystną formą premiowania ścisłej kadry kierowniczej. Powodują wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy oraz w istotny sposób ograniczają koszty wynagrodzeń. Zmniejszają także obciążenia podatkowe dla otrzymujących je pracowników.

2012-10-25
Zmiany w VAT dotyczące samochodów osobowych i paliwa

Podatki

Ministerstwo Finansów zapowiada od 1 stycznia 2014 r. wprowadzenie jednolitych zasad odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz od paliw i innych wydatków związanych z używaniem tych pojazdów.

2013-08-22
Korekta kosztów w pdop a odroczony termin płatności faktury

Podatki

Zakupiono drukarkę o wartości 1200 zł, a koszty zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Termin płatności ustalono w ratach na 12 miesięcy. Czy w tej sytuacji należy dokonać korekty kosztu po 30, czy 90 dniach?

2013-10-29
Zmiana stanu produktów a CIT

Podatki

Spółka  prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i jednocześnie na kontach zespołu 5 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl