2012-07-18
Czy aktywa i zobowiązania ZFŚS powinniśmy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR?

MSSF/MSR

W praktyce księgowej przyjmuje się, że aktywa i zobowiązania ZFŚS należy wyłączyć ze sprawozdania finansowego. Za powyższą argumentacją przemawiają poniższe argumenty:

2012-09-17
Uwaga! Zmiany do MSR 1

MSSF/MSR

Od 1.07.2012 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące nazwy noty „Sprawozdanie z całko­witych dochodów”. Obecna nazwa brzmi: „Sprawozdania z zysku lub straty oraz innych całkowitych dochodów”.

ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl