2012-09-05
Kiedy za zobowiązania spółki zapłaci członek zarządu?

Bez kategorii

W ściśle określonych przypadkach członkowie zarządu spółki odpowiadają za jej zobowiązania swoim majątkiem osobistym. Dotyczy to najczęściej zobowiązań wobec kontrahentów a także zaległości spółki z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

2012-10-09
Za święto w dzień wolny od pracy przysługuje inny dzień wolny

Bez kategorii

Trybunał Konstytucyjny (TK) 2.10.2012 r. wydał wyrok (sygn. Akt K 27/11), na mocy którego orzekł, że art. 130 § 21 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 32 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 66 ust. 2 Konstytucji.

2013-06-25
Płaca minimalna w 2014 roku – 1680 zł

Bez kategorii

Rada Ministrów zaakceptowała przedłożoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej propozycję wysokości płacy minimalnej w 2014 roku.

2013-06-25
Zniesienie obowiązku przechowywania Monitora Sadowego i Gospodarczego

Bez kategorii

Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego przewiduje zniesienie obowiązku przechowywania Monitora Sądowego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące danej osoby prowadzącej działalność.

2013-06-25
Zasady głosowania w spółce z jednoosobowym zarządem określone w umowie spółki

Bez kategorii

Powszechnie wiadomo, że kodeks spółek handlowych nie reguluje zasad głosowania w spółce z jednoosobowym zarządem. Jeżeli występują sytuacje sporne, to umowa spółki bądź jej regulamin powinna je regulować.

2013-07-18
Kodeks spółek handlowych – nowe regulacje spółek z o.o.

Bez kategorii

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić do Kodeksu spółek handlowych nowe przepisy dotyczące funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

2014-02-25
Nowelizacja ustawy o KRS

Bez kategorii

W styczniu Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „ustawa o KRS”). Projekt zakłada duże uproszczenia  w prowadzeniu działalności przedsiębiorcom.

2014-06-27
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązki podmiotów gospodarczych

Bez kategorii