<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

2012-09-05
Kiedy za zobowiązania spółki zapłaci członek zarządu?

Bez kategorii

W ściśle określonych przypadkach członkowie zarządu spółki odpowiadają za jej zobowiązania swoim majątkiem osobistym. Dotyczy to najczęściej zobowiązań wobec kontrahentów a także zaległości spółki z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

2012-08-17
Poprawianie błędów w sprawozdaniu finansowym wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Dziś poruszymy temat zawarty w dziale V Krajowego Standardu rachunkowości – poprawianie błędów.

2012-08-16
Wartości szacunkowe i ich zmiany wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Kolejnym wątkiem poruszanej wcześniej tematyki, związanej z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 7, są wartości szacunkowe i ich zmiany ujęte w części IV Standardu.

2012-08-14
Porównywalność sprawozdania finansowego wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Ponownie powracamy do tematyki Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7, tym razem koncentrując się na dziale VII:

 

Zasady prezentacji danych, zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego

W standardzie zauważono rzecz oczywistą, że użyteczność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych (chodzi tu o dane liczbowe i słowne) wzrasta, gdy użytkownik sprawozdania może dane zestawić i porównać z danymi za poprzedni rok obrotowy Art. 46, art. 47, art. 48a i art. 48b ustawy o rachunkowości zobowiązuje jednostki do przedstawienia w bilansie sytuacji majątkowej i finansowej na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy, a wynik finansowy  w rachunku zysków i strat, zmiany kapitału własnego w zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz wpływy i wydatki w rachunku przepływów pieniężnych wykazać za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Z obowiązku przedstawiania danych za rok ubiegły zwolnione są jednostki, które powstały w bieżącym roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że nie mogą posiadać poprzednika, w którego prawa i obowiązki by weszły.

2012-08-10
Ujęcie w księgach i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym wg KSR nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

Dziś wracamy do tematu nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7, koncentrując się na aspekcie obejmującym zdarzenia po dniu bilansowym oraz ujęciu ich w księgach a także sprawozdaniach finansowych. Zdarzenie te opisuje dział VI KSR.

2012-07-25
Przyjęto Krajowy Standard Rachunkowości nr 7

Rachunkowość UoR/PSR

W dniu 3 lipca 2012 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości nr 7: „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Dokument sprowokował dyskusję w środowisku księgowych. Wielu liczyło na to, że Standard będzie pewnym przełomem, dlatego zachowawczy charakter uchwały nieco rozczarował.

2012-07-18
Czy aktywa i zobowiązania ZFŚS powinniśmy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR?

MSSF/MSR

W praktyce księgowej przyjmuje się, że aktywa i zobowiązania ZFŚS należy wyłączyć ze sprawozdania finansowego. Za powyższą argumentacją przemawiają poniższe argumenty:

2012-07-17
Prezentacja w bilansie podwyższenia kapitału zakładowego niezarejestrowanego do dnia bilansowego

Rachunkowość UoR/PSR

Wspólnicy spółki z o.o. w czerwcu 2012 r. wnieśli wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego. Do 30 czerwca 2012 r., czyli do dnia bilansowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego nie została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy i w związku z tym często pojawiało się pytanie - w jakiej pozycji sprawozdania finansowego należy wykazać niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego?

2012-07-15
Kiedy spółka może dokonać aktualizacji wyceny środka trwałego?

Rachunkowość UoR/PSR

Spółka nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia aktualizacji wyceny środka trwałego. Przeprowadzenie aktualizacji bez podstawy prawnej, stanowiłoby naruszenie przepisów uor.
W przypadku opisanym w pytaniu, środek trwały

2012-07-14
Czy kierownik jednostki może się uwolnić od odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości?

Rachunkowość UoR/PSR

Kierownik jednostki nie może się uwolnić od odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Mimo to, z oczywistych względów prowadzenie księgowości powierza się innym osobom - np. pracownikowi zatrudnionemu w danej jednostce albo osobie z zewnątrz, która spełnia wymagania wynikające z art. 76a uor, tj. ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl