<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

2013-04-17
Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Podatki

Nieodpłatne przekazanie towaru jako czynność opodatkowana

 

Od 1 kwietnia 2013 r. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że nieodpłatne przekazanie towaru podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

2012-12-06
Likwidacja certyfikatu księgowego

Rachunkowość UoR/PSR

Ministerstwo Finansów zamierza znieść obowiązek posiadania certyfikatu księgowego. Ma to jednak dotyczyć wyłącznie osób ubiegających się o prawo do usługowego prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Obowiązek posiadania certyfikatu nie dotyczy głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

2012-10-25
Zmiany w VAT dotyczące samochodów osobowych i paliwa

Podatki

Ministerstwo Finansów zapowiada od 1 stycznia 2014 r. wprowadzenie jednolitych zasad odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz od paliw i innych wydatków związanych z używaniem tych pojazdów.

2012-10-10
Opcje menedżerskie – premia z odroczonym terminem opodatkowania

Podatki

Opcje menedżerskie są dla spółek korzystną formą premiowania ścisłej kadry kierowniczej. Powodują wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy oraz w istotny sposób ograniczają koszty wynagrodzeń. Zmniejszają także obciążenia podatkowe dla otrzymujących je pracowników.

2012-10-09
Za święto w dzień wolny od pracy przysługuje inny dzień wolny

Bez kategorii

Trybunał Konstytucyjny (TK) 2.10.2012 r. wydał wyrok (sygn. Akt K 27/11), na mocy którego orzekł, że art. 130 § 21 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 32 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 66 ust. 2 Konstytucji.

2012-10-05
Wycena operacji na rachunku walutowym

Rachunkowość UoR/PSR

Spółka zwróciła się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy właściwie wycenia wpływ należności w walucie obcej na rachunek walutowy oraz zapłatę zobowiązań w walucie obcej z tego rachunku wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji, a nie kursy bankowe.

2012-10-05
Terminy przedawnienia roszczeń

Rachunkowość UoR/PSR

Terminy przedawnienia roszczeń są uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego (K.c.). Artykuł 118 K.c. określają generalną zasadę, w myśl której termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń okresowych (np. odsetek) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Kodeks cywilny zawiera również przepisy szczególne, zawierające krótsze terminy przedawnienia.

2012-09-25
Zakładowy Fundusz Socjalny w pytaniach i odpowiedziach

Rachunkowość UoR/PSR

Spółka zatrudnia 45 pracowników. Zła sytuacja Spółki zmusza nas do ograniczeń wydatków. Czy możliwe jest zawieszenie funduszu świadczeń socjalnych w przyszłym roku?

2012-09-18
Leasing zwrotny – ujęcie w księgach rachunkowych

Rachunkowość UoR/PSR

Kryzys gospodarczy skłania przedsiębiorców do rezygnacji z inwestycji. Jest też niezwykle prawdopodobne, że wielu z nich, zostanie zmuszonych do podejmowania trudnych decyzji. Banki wciąż zaostrzają kryteria przyznawania kredytów a ci z przedsiębiorców, którzy zbyt późno zastopowali inwestycje oraz firmy znajdujące się na takim etapie rozwoju, w jakim dofinansowanie jest niezwykle istotną sprawą – znalazły się w impasie. Jednym ze sposobów poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, może być leasing zwrotny. Jest to temat trudny dla wielu przedsiębiorców, którzy często nie potrafią dostrzec, jasnych korzyści wynikających z tego typu leasingu.

2012-09-17
Uwaga! Zmiany do MSR 1

MSSF/MSR

Od 1.07.2012 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące nazwy noty „Sprawozdanie z całko­witych dochodów”. Obecna nazwa brzmi: „Sprawozdania z zysku lub straty oraz innych całkowitych dochodów”.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl